Monday, June 23, 2014

Canh Chua Thom Nau Ca (Vietnamese Pineapple with Fish Sour Soup)
Canh Chua Thom Nau Ca (Vietnamese Pineapple with Fish Sour Soup)


Ingredients:
1 Grass Carp Fish steak
Some Rice Paddy Herbs (Ngo Om)
Some Culantro (Ngo Gai)
2 Tomatoes
1 Pineapple
2 tsp. Kosher Salt
3 Garlic Cloves
Frying Oil
2 tsp. Sugar
1 tsp. Salt
5 cup Water
3/4 tsp. Sugar
1/2 tsp. Salt


Marinate the Fish with 2 tsp. Kosher Salt, if you don't have Kosher you can use regular Salt instead.
Let it marinate for 30 minutes. Mince 3 Garlic Cloves. After 30 minutes, add some Oil into a pan. 
Add the minced Garlic.  Then add in the Fish, cook until slightly brown.  Remove from heat and set aside.
Cut 1 Pineapple into small pieces, put into a bowl and set aside. Cut 2 Tomatoes into chucks, put in a bowl and set aside.
Finely chop Rice Paddy Herbs and Culantro, put in a bowl and set aside.
Have your ingredients ready. In a pot, add in the cut Pineapple. Add 1 tsp. Salt and 2 tsp. Sugar. Sauté for about 5 minutes.
Add 5 cups of Water. Bring to a simmer. Add in the Fish. Add the Tomatoes. Let it simmer for about 7 minutes.  Add 3/4 tsp. Sugar.
Add 1/2 tsp. Salt.  Bring to a boil, add in the chopped Rice Paddy Herbs and Culantro.  Then turn off heat. Serve with plain Fish Sauce and Hot Chili Pepper. 
Add in the Fish Sauce to your taste and enjoy with a bowl of rice.


Canh chua thơm nấu cá


Nguyên Liệu
1 Cá
Ngô Om
Ngô Gai
2 Cà chua
1 thơm
2 muỗng cà phê. Kosher Muối
3 tỏi
dầu
2 muỗng cà phê. Đường
1 muỗng cà phê. Muối
5 chén nước
3/4 muỗng cà phê. Đường
1/2 muỗng cà phê. Muối


Ướp cá với 2 muỗng cà phê. Kosher Muối.Uớp trong 30 phút. Bo một số dầu vào chảo.
Tỏi vào chảo. Sau đó thêm vào cá, nấu cho đến khi vàng. Cắt 1 thơm thành từng miếng nhỏ.
cắt 2 Cà chua. cắt Ngô Om va Ngô Gai.Trong một nồi, thêm vào thơm. Thêm 1 muỗng cà phê. Muối và 2 muỗng cà phê. Đường. Xào khoảng 5 phút.
Thêm 5 chén nước. Thêm vào cá. Thêm cà chua. Để cho nó hơi sôi trong khoảng 7 phút. Thêm 3/4 muỗng cà phê. Đường.
Thêm 1/2 muỗng cà phê. Muối. thêm vào Ngô Om va Ngô Gai.

No comments:

Post a Comment